Klantenservice.

Voor onze zakelijke relaties

Cateraar.nl

Contact

Cateraar.nl staat ingeschreven bij de KvK: 58335315

Onze klantenservice is bereikbaar voor zakelijke relaties per e-mail of telefoon tijdens de volgende openingstijden.

Maandag10:00 - 15:00
Dinsdag10:00 - 15:00
Woensdag10:00 - 15:00
Donderdag10:00 - 15:00
Vrijdag10:00 - 15:00
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten

Op de volgende dagen is de klantenservice gesloten:

1 januariNieuwjaarsdag
6 januariDrie koningen
14 februariValentijnsdag
26 februariCarnaval
14 aprilGoede vrijdag
16 aprilEerste Paasdag
17 aprilTweede Paasdag
27 aprilKoningsdag
1 meiDag van de arbeid
4 meiDodenherdenking
5 meiBevrijdingsdag
14 meiMoederdag
25 meiHemelvaartsdag
27 meiRamadan
4 juniEerste Pinksterdag
5 juniTweede Pinksterdag
18 juniVaderdag
25 juniSuikerfeest
1 septemberOfferfeest
19 septemberPrinsjesdag
4 oktoberDierendag
31 oktoberHalloween
11 novemberSint Maarten
5 decemberSinterklaas
25 decemberEerste Kerstdag
26 decemberTweede Kerstdag
31 decemberOudejaarsavond

Cateraar.nl respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van zijn website. Cateraar.nl garandeert dat de door u verstrekte persoonsgegevens, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, vertrouwelijk worden behandeld.

Door gebruik te maken van de website stemt u ermee in dat Cateraar.nl de door u verstrekte gegevens overeenkomstig het bepaalde in deze privacy policy mag verwerken.

Uw gegevens worden primair gebruikt voor de behandeling van offerteaanvragen en voor zover dat voor het overige voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten van belang is. De offerteaanvrager stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens aan cateraars kunnen worden doorgegeven. Cateraar.nl zal de door de offerteaanvrager verstrekte gegevens, behoudens gerechtelijk bevel of dwingend wettelijk voorschrift, echter nimmer aan derden ter beschikking stellen voor zover dat niet in verband staat met de uitvoering van de tussen de offerteaanvrager en Cateraar.nl gesloten overeenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor het plaatsen van recensies en beoordelingen van medegebruikers van de website. Deze gegevens worden op onze website geplaatst.

Cateraar.nl evalueert zijn dienstverlening graag bij de offerteaanvrager door persoonlijk contact met hem op te nemen. In een voorkomend geval geschiedt dit binnen bekwame tijd na verstrijken van de door de offerteaanvrager aan Cateraar.nl opgegeven uitvoeringsdatum van de cateringdiensten. De offerteaanvrager is nimmer verplicht aan een dergelijk evaluatieverzoek te beantwoorden en Cateraar.nl zal niet vaker dan één keer een dergelijk verzoek indienen, tenzij de offerteaanvrager nadrukkelijk met afwijking daarvan instemt.

Uw gegevens kunnen voorts worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen van Cateraar.nl indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Op de voorgeschreven wijze kunt u zich voor ontvangst van deze nieuwsbrieven en aanbiedingen uitschrijven.

De door u verstrekte gegevens worden aan derden verstrekt indien en voor zover dit in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten nodig is. Uw gegevens zullen nimmer worden verkocht aan derden voor zover de met u gesloten overeenkomst daarin niet voorziet. Cateraar.nl kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop cateraars met persoonsgegevens van de offerteaanvrager omgaan en kan ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De op de website door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Uw gegevens worden door Cateraar.nl slechts bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten of krachtens wettelijk voorschrift noodzakelijk is.

Cateraar.nl respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van zijn website. Cateraar.nl garandeert dat de door u verstrekte persoonsgegevens, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, vertrouwelijk worden behandeld.

Cateraar.nl verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers. In dat kader maakt Cateraar.nl bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten. De meeste e-commerce systemen zijn zonder het gebruik van cookies niet mogelijk. Zo wordt het opslaan van formuliergegevens mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies.

Indien u nog vragen heeft over de privacy policy van Cateraar.nl, dan kunt contact met ons opnemen. Cateraar.nl helpt u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo´s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Cateraar.nl, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Cateraar.nl.

Indien u nog vragen heeft over de copyright van Cateraar.nl, dan kunt contact met ons opnemen. Cateraar.nl helpt u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen.

Artikel 1. | Definities

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Cateraar.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Putten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58335315.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Cateraar.nl heeft gesloten of beoogt te sluiten, welke overeenkomst betreft het gebruik van de webruimte voor de aanvraag van offertes van potentiële cateraars voor het verlenen van cateringdiensten.
 3. Cateraar: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Cateraar.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, welke overeenkomst betreft het gebruik van de webruimte dan wel het tegen betaling verkrijgen van offertes.
 4. Gebruiker: de cateraar, onderscheidenlijk de opdrachtgever, als gebruikers van de webruimte.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Cateraar.nl en de opdrachtgever enerzijds, en Cateraar.nl en de cateraar anderzijds, tot stand gekomen overeenkomst.
 6. Webruimte: Cateraar.nl, alsmede het voor de cateraar middels zijn e-mailadres en wachtwoord exclusief toegankelijk gedeelte op het betreffende webadres.
 7. Offerteaanvraag: de door de opdrachtgever middels de webruimte geplaatste gegevens betreffende de vraag naar cateringdiensten van cateraars. Een offerteaanvraag is voor de cateraar volledig inzichtelijk nadat hij de daarvoor verschuldigde betaling heeft voldaan.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Artikel 2. | Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cateraar.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de gebruiker gehanteerde voorwaarden van toepassing, welke laatste voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
 3. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk tussen Cateraar.nl en de gebruiker is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen tussen Cateraar.nl en de gebruiker uitdrukkelijk is overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. | Registratie en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst verklaart de gebruiker in te stemmen met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.
 2. De cateraar dient zich voor totstandkoming van de overeenkomst op de website te registeren. Voor registratie dienen correct en volledig te worden verstrekt: de bedrijfsnaam, het bedrijfsadres, het KvK- en btw-nummer, de voor- en achternaam, alsmede het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon.
 3. Het is de cateraar verboden een registratie te doen op naam van een andere persoon, bedrijf of organisatie, tenzij hij daarvoor is gemachtigd.
 4. Indien de gebruiker de overeenkomst (mede) sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De gebruiker is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 5. Het is de cateraar niet toegestaan om meerdere accounts op de webruimte aan te maken. Mocht blijken dat meerdere accounts door dezelfde cateraar zijn aangemaakt, behoudt Cateraar.nl zich het recht voor deze accounts te verwijderen of te blokkeren.
 6. Nadat de offerteaanvraag door de opdrachtgever correct is uitgevoerd en aan alle overige in het aanbod vermelde voorwaarden is voldaan, geldt de overeenkomst als gesloten en ontvangt de opdrachtgever een bevestiging per e-mail.
 7. De registratiegegevens van de cateraar worden door Cateraar.nl geverifieerd, na voltooiing waarvan en goedkeuring door Cateraar.nl, de cateraar een bevestiging per e-mail ontvangt. Wijzigingen in gegevens van de cateraar die zich na registratie openbaren, dienen zo spoedig mogelijk aan Cateraar.nl te worden doorgegeven door aanpassing van de accountgegevens door de cateraar.
 8. De cateraar is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord voor toegang tot zijn account op de webruimte, geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de cateraar worden verricht, worden de geregistreerde cateraar toegerekend. Indien de cateraar bemerkt of vermoedt dat een derde onbevoegd van zijn account gebruik maakt of dat een derde misbruik maakt van zijn account, dient de cateraar hier terstond mededeling te doen aan Cateraar.nl.
 9. Door het aangaan van de overeenkomst garandeert de cateraar dat hij bevoegd is de overeenkomst aan te gaan en daadwerkelijk handelt als cateraar als gedefinieerd in artikel 1.3.

Artikel 4. | Kern van de overeenkomst

 1. De webruimte biedt voor opdrachtgevers de mogelijkheid offerteaanvragen in te dienen. Cateraar.nl benadert vervolgens potentiële cateraars die op de offerteaanvragen van de opdrachtgever kunnen reageren. Reageren op offerteaanvragen geschiedt buiten de webruimte om; de verantwoordelijkheid om op offerteaanvragen te reageren rust bij de cateraar, waarbij elke betrokkenheid en aansprakelijkheid van Cateraar.nl is uitgesloten.
 2. De opdrachtgever vermeldt zijn opdrachtspecificaties en (persoons)gegevens conform de instructies op het op de webruimte aangeboden offerteaanvraagformulier. Offerteaanvragen worden middels de webruimte ter beschikking van cateraars gesteld, doch uitsluitend voor zover de offerteaanvraag beantwoordt aan de door de individuele cateraar middels de webruimte ingestelde voorkeuren. De cateraar ontvangt offerteaanvragen tevens op het door de cateraar opgegeven e-mailadres. De volledige offerteaanvraag wordt op de account van de cateraar weergegeven tegen betaling van een vaste prijs per offerteaanvraag. De prijzen voor volledig inzicht in offerteaanvragen fluctueert en worden op de webruimte weergegeven. De cateraar dient het aanbod van individuele offerteaanvragen uitdrukkelijk middels de webruimte te aanvaarden, waarna de cateraar de daaraan verbonden prijs pas verschuldigd wordt en hij volledig inzicht krijgt in de offerteaanvraag. Betalingen door de cateraar geschieden aan de hand betalingen per offerteaanvraag dan wel op basis van all-in-pakketten als bedoeld in het volgende lid.
 3. All-in-pakketten kunnen middels de webruimte door de cateraar worden aangeschaft. Een all-in-pakket biedt tegen betaling van de overeengekomen prijs, gedurende de vermelde looptijd van het pakket, onbeperkt en volledig inzicht in de offerteaanvragen die gedurende deze looptijd op de webruimte worden weergegeven. Voor een cateraar die op basis van een all-in-pakket aanspraak maakt op volledig inzicht in offerteaanvragen, is geen prijs als bedoeld in lid 2 van toepassing. Na verloop van de duur van een all-in-pakket, eindigt deze verbintenis van rechtswege.
 4. Cateraar.nl is nimmer gelieerd aan een bepaalde cateraar. Cateraar.nl treedt op als een onafhankelijke dienstverlener en spant zich in offerteaanvragen onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk cateraars die aan de offerteaanvraag van de opdrachtgever kunnen, en volgens de door hun opgegeven instellingen, willen, beantwoorden. Cateraar.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de omstandigheid dat hij offerteaanvragen niet aan (bepaalde) cateraars heeft verstrekt.
 5. Cateraar.nl is nimmer partij bij overeenkomsten tussen opdrachtgever en cateraar die naar aanleiding van offerteaanvragen tot stand komen. Cateraar.nl reguleert de communicatie tussen gebruikers niet inhoudelijk en is namens gebruikers op geen enige wijze contactpersoon. Cateraar.nl heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, algemene-voorwaarden, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de door opdrachtgevers geplaatste offerteaanvragen en van de door cateraars aan opdrachtgevers verstrekte offertes. Bij (geschillen omtrent) de afwikkeling en uitvoering van de tussen de gebruikers onderling gesloten overeenkomsten, kan Cateraar.nl op geen enkele wijze worden betrokken en draagt Cateraar.nl geen enkele aansprakelijkheid.
 6. Door de cateraar verschuldigde bedragen dienen te geschieden middels elektronische betaling via de webruimte. De cateraar maakt niet eerder aanspraak op uitvoering van de tegenprestatie door Cateraar.nl dan nadat de betreffende betaling door Cateraar.nl is ontvangen.

Artikel 5. | Refund

 1. De volledige inhoud van offerteaanvragen beantwoordt mogelijk niet te allen tijde aan de verwachtingen die de cateraar uit het aanbod van de offerteaanvraag redelijkerwijs mocht afleiden. In een voorkomend geval kan de cateraar telefonisch of per post contact opnemen met Cateraar.nl, waarbij gemotiveerd mededeling wordt gedaan van de hier bedoelde omstandigheid. Op deze gronden kan Cateraar.nl besluiten de cateraar middels een kortingsvoucher, welke te besteden is voor de aanschaf van toekomstige offerteaanvragen, te compenseren. Cateraar.nl is daartoe echter nimmer verplicht.
 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet in geval de betreffende offerteaanvraag is verkregen op basis van een all-in-pakket.
 3. Het recht op het instellen van een verzoek van de cateraar als bedoeld in lid 1, dient te geschieden binnen zeven dagen na aanschaf van de offerteaanvraag, bij gebreke waarvan Cateraar.nl zich het recht voorbehoud het verzoek niet in behandeling te nemen.
 4. De cateraar maakt nimmer aanspraak op restitutie in geld in plaats van een kortingsvoucher. Eventueel geleverde kortingsvouchers zijn onbeperkt geldig.

Artikel 6. | Gebruik van de webruimte

 1. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle op onder meer kwaliteit, kwantiteit en algemene-voorwaarden van de middels de webruimte door medegebruikers gevraagde c.q. aangeboden diensten. Cateraar.nl draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Cateraar.nl is niet in staat de identiteit van andere gebruikers vast te stellen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid.
 3. De cateraar staat er voor in dat hij volledig gerechtigd is de offerte onder de door hem gevoerde naam uit te brengen en hij daarmee geen inbreuk maakt op de rechten van derden. De cateraar vrijwaart Cateraar.nl van alle aanspraken van derden ter zake.
 4. Cateraar.nl is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door de opdrachtgever middels de webruimte geplaatste offerteaanvragen te verwijderen zonder dat Cateraar.nl op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de gebruiker of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering. Als gegronde reden wordt onder meer aangemerkt de omstandigheid dat de vraag naar diensten in strijd is met de wet, de openbare orde of goede zeden.
 5. De vraag naar diensten dient zodanig te worden omschreven dat cateraars zich een goed oordeel kunnen vormen over de inhoud daarvan. Alle middels de webruimte gevraagde gegevens, zoals ten aanzien van de opdrachtspecificaties waarop de vraag naar diensten betrekking heeft, dienen juist en zo volledig mogelijk door de opdrachtgever te worden opgegeven. Het is niet toegestaan offerteaanvragen middels de webruimte in te dienen die niet in enige relevante mate betrekking hebben op cateringdiensten.
 6. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan het ten aanzien van de webruimte of servers van Cateraar.nl of derden opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Cateraar.nl of derden.

Artikel 7. | Opschorting en ontbinding

 1. Een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden geeft Cateraar.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Cateraar.nl bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst Cateraar.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig zal nakomen.
 3. Indien de cateraar in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de cateraar anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Cateraar.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de cateraar reeds genoegzame zekerheid voor de door hem verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 4. Voorts is Cateraar.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. Nimmer wordt door de gebruiker aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Cateraar.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komt alle door Cateraar.nl in verband met de opschorting of ontbinding van de overeenkomst geleden en nog te lijden schade voor rekening van de gebruiker.
 7. Indien Cateraar.nl de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de gebruiker terstond opeisbaar.

Artikel 8. | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Cateraar.nl, is elke aansprakelijkheid van Cateraar.nl voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door gebruikers geleden schade uitgesloten. In het bijzonder is Cateraar.nl niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Gebruikers bepalen welke gegevens middels de webruimte worden verspreid. Cateraar.nl is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door de gebruikers middels de webruimte verspreide gegevens onrechtmatig of misleidend zijn. Cateraar.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de webruimte door gebruikers uitgewisselde gegevens. De gebruiker vrijwaart Cateraar.nl van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de gebruiker middels de webruimte uitgewisselde gegevens onrechtmatig zijn.
 3. Cateraar.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van e-mailadressen en wachtwoorden op de webruimte.
 4. Cateraar.nl spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de webruimte en de services te optimaliseren. Echter kan Cateraar.nl niet garanderen dat de voorzieningen op de webruimte onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op de webruimte probleemloos functioneren. Elke aansprakelijkheid van Cateraar.nl ter zake is uitgesloten.
 5. Cateraar.nl is te allen tijde bevoegd de webruimte of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de webruimte of de servers van Cateraar.nl of derden. Alle aansprakelijkheid van Cateraar.nl als gevolg van ontoegankelijkheid van de webruimte of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 6. Cateraar.nl is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op de webruimte. Voorts is Cateraar.nl niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de webruimte of servers van Cateraar.nl of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.
 7. Indien de webruimte verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites van derden, is Cateraar.nl nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 8. Cateraar.nl spant zich naar alle redelijkheid in de webruimte en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Cateraar.nl is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de gebruiker verstrekte gegevens.
 9. De gebruiker is jegens Cateraar.nl aansprakelijk voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Cateraar.nl, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de webruimte of onderdelen daarvan beïnvloeden.
 10. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, enige aansprakelijkheid op Cateraar.nl rust, is deze aansprakelijkheid jegens de cateraar, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de cateraar aan Cateraar.nl betaalde vergoedingen (excl. BTW) waaruit de aansprakelijkheid van Cateraar.nl is voortgevloeid.
 11. Cateraar.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met het gebruik van de webruimte en de overige uitvoering van de overeenkomst door Cateraar.nl.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de gebruiker direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan schriftelijk mededeling doet aan Cateraar.nl. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de gebruiker ter zake niet binnen bekwame tijd bij Cateraar.nl reclameert, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 13. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker Cateraar.nl van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De gebruiker vrijwaart Cateraar.nl eveneens van alle overige aanspraken van derden in verband met het gebruik van de door Cateraar.nl aangeboden diensten. Voorts vrijwaart de gebruiker Cateraar.nl van alle aanspraken van medegebruikers in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst door Cateraar.nl.

Artikel 9. | Intellectuele eigendom van cateraar.nl

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de domeinnaam van Cateraar.nl, de webruimte en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan Cateraar.nl of zijn licentiegevers. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren of voor commerciële doeleinden aan te wenden.

Artikel 10. | Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst gesloten met Cateraar.nl en alle daaruit tussen Cateraar.nl en de gebruiker voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Cateraar.nl wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt.