Privacy Policy

We vertellen je het graag.

Cateraar.nl respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van zijn website. Cateraar.nl garandeert dat de door u verstrekte persoonsgegevens, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, vertrouwelijk worden behandeld.

Door gebruik te maken van de website stemt u ermee in dat Cateraar.nl de door u verstrekte gegevens overeenkomstig het bepaalde in deze privacy policy mag verwerken.

Uw gegevens worden primair gebruikt voor de behandeling van offerteaanvragen en voor zover dat voor het overige voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten van belang is. De offerteaanvrager stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens aan cateraars kunnen worden doorgegeven. Cateraar.nl zal de door de offerteaanvrager verstrekte gegevens, behoudens gerechtelijk bevel of dwingend wettelijk voorschrift, echter nimmer aan derden ter beschikking stellen voor zover dat niet in verband staat met de uitvoering van de tussen de offerteaanvrager en Cateraar.nl gesloten overeenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor het plaatsen van recensies en beoordelingen van medegebruikers van de website. Deze gegevens worden op onze website geplaatst.

Cateraar.nl evalueert zijn dienstverlening graag bij de offerteaanvrager door persoonlijk contact met hem op te nemen. In een voorkomend geval geschiedt dit binnen bekwame tijd na verstrijken van de door de offerteaanvrager aan Cateraar.nl opgegeven uitvoeringsdatum van de cateringdiensten. De offerteaanvrager is nimmer verplicht aan een dergelijk evaluatieverzoek te beantwoorden en Cateraar.nl zal niet vaker dan één keer een dergelijk verzoek indienen, tenzij de offerteaanvrager nadrukkelijk met afwijking daarvan instemt.

Uw gegevens kunnen voorts worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen van Cateraar.nl indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Op de voorgeschreven wijze kunt u zich voor ontvangst van deze nieuwsbrieven en aanbiedingen uitschrijven.

De door u verstrekte gegevens worden aan derden verstrekt indien en voor zover dit in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten nodig is. Uw gegevens zullen nimmer worden verkocht aan derden voor zover de met u gesloten overeenkomst daarin niet voorziet. Cateraar.nl kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop cateraars met persoonsgegevens van de offerteaanvrager omgaan en kan ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De op de website door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Uw gegevens worden door Cateraar.nl slechts bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten of krachtens wettelijk voorschrift noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,
Cateraar.nl